فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

تحقیق درباره کود اوره و آمونیاک

کود شامل کلیه موادی است که جهت تامین عناصر ضروری و مشخص به منظور رشد گیاه به خاک اضافه می گردد . واژه کود معمولا به کود های شیمیایی اطلاق می شود . مواد غذایی مورد نیاز نظیر ازت ، فسفر و پتاسیم ، در کودهای شیمیایی ، به صورت عنصری نیستند بلکه به شکل ترکیباتی حاوی این عناصر با درصد مشخص هستند .

قیمت : 10,750 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل